videozáznam PERSONÁLNÍ AGENDA KROK ZA KROKEM V ROCE 2021 - PRO ZAČÁTEČNÍKY A MÍRNĚ POKROČILÉ

Videozáznam
 • Termín: 23.09.2021 - 31.10.2021
 • Čas. rozvrh: 6 hodinový záznam
 • Cena: 990,- bez DPH / osoba

Videozáznam z webináře ze dne 21.9.2021 je určen pro začínající a mírně pokročilé personalisty a mzdové účetní. Na videozáznamu se účastníci seznámí s poslední legislativní úpravou v personální oblasti nejen formou výkladu, ale i pomocí názorných příkladů, závazných tiskopisů a doporučených vzorů. Současně si zájemci mohou objednat i videozáznam Mzdová agenda krok za krokem v roce 2021, kde budete seznámeni se mzdovou problematikou platnou pro rok 2021. Součástí webináře bude rovněž zaslání písemných materiálů týkajících se dané problematiky.

Lektor: Zdeněk Křížek - odborník na mzdově personální problematiku

Kód videozáznamu: 2164

Program videozáznamu:

 • OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA V ROCE 2021 - povinnosti zaměstnavatele: Vedení osobní evidence, potřebné údaje při přijímaní uchazečů o zaměstnání – předsmluvní povinnosti. Osobní spis. Ochrana osobních údajů a ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana soukromí zaměstnance. Vnitřní firemní předpisy. Předsmluvní povinnosti zaměstnavatele. Vstupní a další školení v otázkách bezpečnosti práce, předcházení pracovních úrazů a nemocí z povolání.
 • ZÁKON O PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBĚ V ROCE 2021 – Právní předpisy upravující problematiku pracovně-lékařských služeb. Co musí dodržovat zaměstnavatel a co zaměstnanec. Zařazení zaměstnanců – kategorizace prací (rizikové skupiny prací), vztah a povinnosti zaměstnavatele ke krajské hygienické stanici. Prováděcí vyhláška k tomuto zákonu – druhy pracovně lékařských prohlídek. Pracovnělékařské prohlídky v době koronavirové (mimořádné opatření vlády) – pokyn Ministerstva zdravotnictví! Vstupní, periodické, mimořádné a výstupní lékařské prohlídky. Prováděcí vyhláška k Zákonu o pracovně-lékařských službách. Doporučené vzory – vnitřní předpis o postupech při zabezpečení pracovně-lékařských prohídek. Žádost o posudek – jeho obsah. Posudek a jeho obsah. Možnost uplatnění námitek do výroku.
 • ZÁKONÍK PRÁCE 2021 - Uzavírání pracovněprávních vztahů. Náležitosti pracovní smlouvy. Informování o obsahu pracovního poměru. Zkušební doba. Uzavírání PP na dobu určitou, neurčitou. Dohody o pracích mimo pracovní poměr 2021. Doporučené vzory. Změny v pracovním poměru – přeložení zaměstnance, pracovní cesty zaměstnanců, dočasné přidělení, návrat do práce po uplynutí překážek v práci. Skončení pracovněprávních vztahů – zrušení pracovního poměru ve zkušební době, dohodou, výpovědí ze strany zaměstnance a zaměstnavatele, okamžité zrušení pracovního poměru, postupy, zásadní změny v doručování písemností a možné formy. Obsah a vydávání zápočtového listu – potvrzení o zaměstnání. Pracovní posudek. Archivace spisů po skončení pracovně právního vztahu ( mzdové listy, osobní spis, výplatní pásky atd…. Doporučený vzor – archivační a skartační řád.
 • PRACOVNÍ DOBA, DOVOLENÁ, PŘEKÁŽKY V PRÁCI, NÁHRADY ŠKODY 2021 - Určování pracovní doby – rovnoměrná a nerovnoměrná pracovní doba, vícesměnné provozy pojem čtyř směnný provoz, práce z domova a nastavení zásadních pravidel – teleworking, hommeworking – pojmy, dny pracovního klidu, přestávky v práci, práce přesčas, práce v noci a pracovní pohotovost. Novinky v pružné pracovní době. Evidence o pracovní době § 96 Zákoníku práce. Na co se zaměřuje inspektorát práce.
 • DOVOLENÁ 2021 – a její určení na hodiny, zásadní změna. Porovnání právní úpravy roku 2020 a 2021. Druhy dovolené. Délka a čerpání. Zásadní změny v převodu dovolené z roku do roku. Krácení dovolené. Náhradní doba a její započitatelnost na dovolenou.Praktické poznatky a příklady výpočtů dovolené.
 • PŘEKÁŽKY V PRÁCI NA STRANĚ ZAMĚSTNAVATELE A ZAMĚSTNANCE - Důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance – Nařízení vlády 590/2006 Sb. Nároky s náhradou nebo bez náhrady mzdy, platu.Překážky v práci podle Zákoníku práce – obecný zájem, dávky nemocenského pojištění, jako překážka v práci. Rodičovský příspěvek. Překážky v práci na straně zaměstnavatele. Nově placené volno na akce pro děti a mládež – vedoucí táborů…
 • NÁHRADY ŠKODY V ROCE 2021 – pracovní úrazy, zásadní postupy při řešení úrazového děje, § 105 Zákoníku práce. Nařízení vlády o povinné evidenci pracovních úrazů. Odškodňování úrazů a nemocí z povolání. Výpočty újmy na zdraví podle zákoníku práce. Změny při jednorázovém odškodnění pro pozůstalé a náhrada nákladů na pohřeb – zřízení pomníku.
 • AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ – Zákon o zaměstnanosti a Zákoník práce dohoda mezi uživatelem a agenturou práce. Doporučený vzor smlouvy mezi uživatelem a agenturou práce. Další důležité informace podle zákona o zaměstnanosti.
 • Místo konání videozáznamu:  videozáznam z online webináře