videozáznam z webináře ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZA ROK 2021

Videozáznam
 • Termín: 03.12.2021 - 07.01.2022
 • Čas. rozvrh: 5 hodinový záznam
 • Cena: 890,- bez DPH / osoba

Školení je vhodné pro všechny nestátní neziskové subjekty, které podléhají dani z příjmu právnických osob (tedy takové, které jsou registrované k této dani a musí podávat daňové přiznání daně z příjmu), i když třeba v konečném výsledku je jejich daňová povinnost nulová, Hlavně pak spolky, nadace, nadační fondy, církevní právnické osoby, ale i o.p.s., ústavy, nestatní školská a zdravotnická zařízení, která nejsou obchodní korporací, honební společenstva a další. Důraz je kladen na oblasti odlišné od účtování a zdanění podnikatelů.

Lektor: RNDr. Petr Beránek - daňový poradce, specialista na daňovou oblast a neziskový sektor,učitel na vysoké škole Institut Franka Dysona v Brně, ředitel společnosti ADAR (Účetní činnost, daňové poradenství, vedení finančního účetnictví a mezd), člen Metodické rady SÚ pro neziskové organizace

Kód videozáznamu: 2146

Program videozáznamu:

 • hlavní a hospodářská činnost
 • nutné členění účetní evidence pro stanovení základu daně z příjmu (druhy činnosti)
 • příjmy z nakládání s majetkem
 • účetní operace související s roční závěrkou
 • tvorba opravných položek, rezerv a účtování fondů
 • správné zaúčtování přijatých darů
 • vyúčtování dotací a grantů
 • inventarizace
 • sestavení výkazů
 • příloha k účetní závěrce
 • postup při sestavování a vyplňování daňového přiznání daně z příjmu
 • odčitatelná položka pro veřejně prospěšné poplatníky a její využití

Místo konání videozáznamu:  videozáznam z webináře